Etikai / Integritási bejelentés

Tanácskérés és bejelentés

Integritási tanácskérés és bejelentés

A bejelentő rendszer célja, hogy a Társaság szervezeti integritását sértő események és panaszok, különösen az Etikai Kódex normáinak megsértése és a közérdek sérelme esetén, nyomon követhetően, az egyenlő bánásmód elvét betartva tárják fel az okokat, és olyan megoldások szülessenek, amelyek a Társaság és a munkavállalók érdekeit egyaránt szolgálják. Az eljárásrend célja, hogy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. céljainak, érdekeinek védelmével kapcsolatban felmerülő problémákat egységesen, átlátható és ellenőrzött módon kezelje.

A Társaság szervezeti integritását sértő események és panaszok bejelentésére kialakított bejelentő rendszer egyben munkáltatói visszaélés-bejelentőrendszernek is minősül.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. szervezeti integritásának sérelmét jelenti minden olyan esemény, amely a vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól (különösen: Etikai Kódex), valamint a Társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működéstől eltér.

Amennyiben az Etikai Kódex figyelmes elolvasása után úgy érzi, hogy nem kapott elegendő információt arról, hogy mi az elvárt magatartás egy-egy konkrét helyzetben, esetleg úgy látja, hogy a Kódexben foglalt elveket, illetve a Társaság szervezeti integritását megsértették, akkor további információért, tanácsért, valamint bejelentéssel a Megfelelés támogatás szervezeti egységhez fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

 • postai út: Budapest 1426 Pf. 111. címen vagy bejelentés tehető „B” postai szolgáltatás igénybevételével a Megfelelés támogatás – lent megjelölt – címére „Etika” vagy „Integritás” megjelöléssel
 • e-mail: integritas [KUKAC] mav.hu és az etika [KUKAC] mav.hu 
 • a Társaság weboldalán
 • telefon: 06 (1) 511 39-57
 • személyes: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., a MÁV Zrt. Megfelelés támogatás szervezeti egység munkatársánál.


Ki fordulhat tanácskéréssel és bejelentéssel a bejelentő rendszerhez?

 • a Társaság munkavállalói,
 • a Társaság társaságainak szolgáltatásait igénybe vevők (pl.: utasok, vevők),
 • a Társaságtal hivatalos kapcsolatban lévő harmadik felek (pl.: szerződéses partnerek, pályázati hirdetésre jelentkezők),
 • olyan személyek, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdekük fűződik,
 • az a személy, aki saját nevében vagy az általa képviselt szervezet nevében tesz a Társaság valamely tagjának integritásával kapcsolatos bejelentést.


A bejelentő úgy segítheti leginkább a tények hatékony feltárását, így a kifogásolt helyzet megszüntetését, ha a bejelentésben saját nevét és elérhetőségét is megadja, valamint észrevételeit a lehető legrészletesebben ismertetve jelenti be:

 •  mit, mikor, hol és milyen körülmények között észlelt, 
 •  ki(k) voltak részesei a kifogásolt magatartásnak vagy tevékenységnek, 
 •  a bejelentő vagy más számára okozott-e hátrányt a kifogásolt helyzet,
 •  ismétlődő cselekményről van-e szó,
 •  amennyiben rendelkezésre állnak bizonyítékok, javasolt a bejelentés során átadni. 


A bejelentő rendszer fogadja és kezeli a névtelen bejelentéseket is, azonban azokat csak akkor vizsgálják ki, ha minden szükséges információt tartalmaznak és alapos okkal feltételezhető a Társaság üzleti érdekeinek, valamint a vasúti közlekedés biztonságának veszélyeztetése vagy sérelme, illetve minden elvárt információt tartalmaznak. Személyes bejelentés esetén is kérheti a bejelentő, hogy a neve maradjon rejtve.

Az a bejelentés, illetve eset vizsgálható ki, amelyet a kifogásolt esemény vagy magatartás bekövetkeztétől számított 1 éven belül, illetve a tudomására jutásától számított 6 hónapon belül megtesznek.

A rendszer teljes transzparencia mellett működik, a bejelentő és az eljárásban érintettek tájékoztatása is kötelező. Az információk áramlása, az adatok kezelése védett módon és zártan történik.

A bejelentőt védelem illeti meg, mely vonatkozik arra, hogy a Társaság vállalja, hogy a bejelentés megtétele miatt a bejelentőt, illetve a bejelentés kezelésében, valamint a vizsgálati eljárásban együttműködő személyeket a Társaság részéről megtorlás, illetve munkajogi vagy egyéb hátrányos jogkövetkezmény nem éri.

A bejelentő, amennyiben bejelentésében bizonyítottan olyan tényt állít, amelyről tudta vagy kellő gondossággal tudnia kellett volna, hogy valótlan, bejelentésének figyelembe vételére nem kerül sor. A bejelentés tartalmát, a bejelentő nyilatkozatát akkor lehet rosszhiszeműnek tekinteni, ha az erre irányuló vizsgálat bizonyítja azt.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, vagy alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.


A bejelentések kezelésének és vizsgálatának folyamata a MÁV Szolgáltató Központ Zrt-nél:

 • A bejelentés fogadása, nyilvántartásba vétele és visszajelzés a bejelentőnek.
 • A Megfelelés támogatás vezető előzetesen értékeli a bejelentést.
 • Az ügy tárgyalása és határozata:
  - vizsgálati eljárás indul:
       > a vizsgálati eljárás lefolytatása,
       > vizsgálati jelentés elfogadása,
       > a vizsgálati jelentés megállapításától függően, a szükséges intézkedések meghatározása,
       > az intézkedések végrehajtása.
  - vizsgálat nélküli lezárás vagy
  - más – hatáskörrel rendelkező – csatornára tereli az ügyet.
 • A bejelentő, bejelentett tájékoztatása az eljárás eredményéről.
 • A bejelentő személyes adatainak törlése.
                                            

A sikeres fellépés a Társaság szervezeti integritását sértő eseményekkel – különösen az Etikai Kódexbe ütköző magatartással – szemben nagyban hozzájárul a Társaság hatékony és megfelelő működéséhez, hiszen a visszaélések és hiányosságok feltárása hatékonyságot növelő szereppel bír.

Köszönjük, hogy támogatja a Társaság tisztességes és átlátható működését!

 

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon Adatkezelési tájékoztató345.39 KB2023.05.02.
PDF ikon Etikai kódex - 20231.73 MB2023.05.02.