Tájékoztatás, tanácskérés

Összhangban a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezéseivel a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság vagy MÁV-START Zrt.”) munkáltatói belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A Társaságon belül e feladatokat a Megfelelés támogatás szervezet látja el.

Célunk a Társaságra vonatkozó jogszabályoktól, belső szabályzatoktól, valamint a Társaság célkitűzéseinek, értékeinek és elveinek megfelelő működésétől eltérő – azaz a Társaság szervezeti integritását sértő – események kialakulásának megelőzése, bekövetkezésük esetén azok átlátható, hatékony és szabályozott módon történő kivizsgálása és kezelése, ideértve a Társaság korrupcióval szembeni védettségének javítását is.

Társaságunk szervezeti integritásának sérelmét vagy annak veszélyét veti fel minden olyan szándékosan vagy gondatlanságból elkövetett magatartás, mulasztás, visszaélés, szabálytalanság vagy egyéb esemény, amely a jogszabályokkal, belső szabályzatokkal, valamint a Társaság célkitűzéseivel, értékeivel, elveivel – ideértve az Etikai Kódexben megfogalmazott értékeket és elveket –, valamint amely a Társaságunk antikorrupciós szerepvállalásával ellentétes.

A MÁV-Volán csoport Etikai kódexét itt olvashatja el.

Társaságunk határozottan fellép a korrupció bármely formájával szemben és elkötelezett az antikorrupciós irányítási rendszer működtetése mellett. Amennyiben a Társaság bármely munkavállalója vagy a Társasággal jogviszonyban lévő személy vagy szervezet vagy ilyen szervezet munkavállalója korrupció gyanús eseményt, magatartást észlel, úgy kérjük, hogy ezt bejelentés útján jelezze a Társaság részére. Korrupciónak minősül bármilyen értékű (pénzbeli vagy nem pénzbeli) jogtalan előny közvetlen vagy közvetett felajánlása, ígérete, adása, elfogadása vagy kérése, az alkalmazható jogszabályok megsértésével, amely befolyásol valakit vagy jutalmat jelent valaki számára, aki kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban eljár vagy tartózkodik attól, hogy eljárjon, függetlenül az elkövetés helyszínétől (helyszíneitől).

Társaságunk korrupció elleni szerepvállalásáról részletesebben az „Etikai és Antikorrupciós felelősségvállalás / Antikorrupciós Irányítási Rendszerelnevezésű menüpont alatt olvashat.

Ki jogosult bejelentést tenni a MÁV-START Zrt. munkáltatói belső visszaélés-bejelentési rendszerben?
 • a MÁV-START Zrt. munkavállalója, volt munkavállalója, gyakornoka.
 • a MÁV-START Zrt. álláspályázatára jelentkezett személy.
 • a MÁV-START Zrt. jelenlegi vagy volt szerződéses partnere, illetve olyan szervezet, amelynek Társaságunkkal történő szerződéskötésre irányuló eljárása már megkezdődött, de még nem jött létre szerződés.
 • a MÁV-START Zrt. szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló – természetes vagy jogi – személy.
 • Harmadik személy.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk által működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszer nem azonos Társaságunk által az utasok részére fenntartott Ügyfélszolgálati rendszerrel.

Utazással kapcsolatos panaszát elsősorban Társaságunk Ügyfélszolgálatánál teheti meg, az ott ismertetett módokon.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az utazással kapcsolatos panaszát a munkáltatói belső visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül teszi meg és az a Társaság szervezeti integritásának sérelmét nem érinti, Társaságunk Megfelelés támogatás szervezete azt továbbítja az Ügyfélszolgálat részére.

Hogyan teheti meg bejelentését?

Amennyiben Társaságunkat érintő szervezeti integritás sértő eseményt vagy korrupciós cselekményt észlel, az alábbi módokon teheti meg bejelentését:

 • Űrlap kitöltésével, honlapunkon erre a célra kialakított – az „Etikai és Antikorrupciós felelősségvállalás / Integritást sértő események és belső munkáltatói-visszaélés online bejelentése” elnevezésű menüpont alatt.
 • Elektronikus úton, e-mailben a megfelelestamogatas [KUKAC] mav-start.hu e-mail címre küldött levélben.
 • Postai úton a MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 111. címén vagy a 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. postacímre megküldött, „Etika” vagy „Integritás” megjelöléssel ellátott, továbbá „a Megfelelés támogatás szervezet vezetője részére” címzéssel és „s.k.” jelzéssel ellátott levélben.
 • Személyesen a Társaság Megfelelés támogatás szervezet-vezetőjénél (munkanapokon 09:00 és 14:00 óra között előre egyeztetett időpontban).
 • Telefonon a hangrögzítésre alkalmas bejelentő rendszeren (01/39-57 vagy + 36 (1) 511 3957 telefonszámon üzenetrögzítő fogadja a bejelentéseket).

Kérjük, hogy bejelentésében foglaltak hatékony kivizsgálása érdekében – az Ön személyes adatainak (név, e-mail cím, illetve munkavállaló esetén törzsszám) megadása mellett – törekedjen a szervezeti integritást sértő esemény vagy korrupciós cselekmény minél pontosabb és részletesebb leírására. Lehetőség szerint jelölje meg az észlelt esemény pontos helyét, idejét, valamint a bejelentéssel érintett személyt és minden olyan tényt vagy körülményt, amelyet Ön fontosnak ítél meg. Amennyiben bizonyítékok rendelkezésre állnak, kérjük szíveskedjen csatolni.

Társaságunk munkáltatói belső visszaélés-bejelentési rendszere fogadja a névtelen bejelentéseket is, azonban az azonosításra irányuló eljárás sikertelensége esetén a vizsgálati eljárást mellőzheti.

Tájékoztatjuk, hogy bejelentések kivizsgálása során szigorú bejelentővédelmi és adatvédelmi szabályok érvényesülnek. Így Önt semmilyen hátrány nem érheti – a rosszhiszemű bejelentés kivételével – a bejelentése megtétele végett és az Ön azonosítására alkalmas személyes adatokat kizárólag a bejelentés kivizsgálásában résztvevők ismerhetik meg – a bejelentés kivizsgálásához szükséges mértékig – titoktartási nyilatkozat fennállása mellett. A személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót itt érheti el.

A bejelentések kezelésének és kivizsgálásának részletes szabályait a MÁV-START Zrt. belső szabályzata* tartalmazza, az alábbi fő folyamatok mellett:

 • A bejelentés fogadása, nyilvántartásba vétele és visszajelzés a bejelentőnek.
 • A Megfelelőségi Bizottság elnöke (Megfelelés támogatás szervezet-vezető) előzetesen értékeli a bejelentést.
 • A Megfelelőségi Bizottság tárgyalása és határozata:
  a, vizsgálati eljárás megindításának mellőzése (pl. azonosíthatatlan bejelentő; azonos bejelentő által tett ismételt bejelentés, Ügyfélszolgálati hatáskör)
  b, vizsgálati eljárás indítása - bejelentő tájékoztatása mellett:
       1. a vizsgálati eljárás lefolytatása,
       2. vizsgálati jelentés elfogadása,
       3. a vizsgálati jelentés megállapításától függően, a szükséges intézkedések meghatározása,
       4. az intézkedések végrehajtása.
  c, a bejelentés más hatáskörrel rendelkező MÁV-Volán csoport tag részére történő áttétele.
 • A bejelentő, bejelentett tájékoztatása az eljárás eredményéről.
 • A bejelentő személyes adatainak törlése mellett a bejelentés iratanyagának irattárba helyezése.
Köszönjük, hogy bejelentésével hozzájárul Társaságunk szervezeti integritását sértő, veszélyeztető vagy egyéb korrupciós cselekmények felderítéséhez, ezáltal támogatva Társaságunk tisztességes, átlátható és jogszabályoknak megfelelő működését!

*A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló 37/2023. (VIII.02.) sz. vezérigazgatói utasítás