Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az igények intézésének rendje

 

Tájékoztató a MÁV Zrt. közérdekű adatai megismerésére irányuló igények
teljesítésének rendjéről

 

A MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) a www.mavcsoport.hu honlapon, a Társaság aloldalain teszi közzé az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján közzéteendő közérdekű adatokat. A Társaság kezelésében lévő közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.

Az igénylést a MÁV Zrt. elektronikusan az alábbi e-mail postafiókban fogadja:

kozadat [KUKAC] mav.hu

 

Amennyiben elektronikus elérhetőséggel nem rendelkezik az adatigénylő, kérelmét írásban is benyújthatja - alaki követelmények tejesítése nélkül - írott igénylés formájában. levelezési cím: MÁV Zrt. 1940 Budapest. Az igénylésben szíveskedjen nevét és elérhetőségét megadni. Az igényelt adat részletes és egyértelmű megjelölése elősegíti az igény pontos teljesítését. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a Társaság felhívja az igénylőt az igény pontosítására. Nem teljesíthető az igény, ha a válaszadáshoz szükséges pontos elérhetőségi adat nem áll rendelkezésre. A Társaság nem köteles továbbá az adatigénylésnek eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

Tájékoztatjuk, hogy az igénylés során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait kizárólag ezen igény teljesítésével kapcsolatban használjuk fel. A MÁV Zrt.-hez benyújtott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során végzett adatkezelésről az alábbi dokumentumban foglaltak alapján nyújtunk tájékoztatást:

 
A Társaság a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igénynek az igény tudomásra jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, akkor a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. A határidő esetleges meghosszabbításáról az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatást adunk.

Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függően másolatot kérhet. Amennyiben az igényelt adat adathordozójánál, terjedelménél vagy egyéb sajátosságánál fogva (pl. azt szerzői jogi védelem alatt álló adatbázis tartalmazza) a hivatalos helyiségünkben ismerhető meg, a kérelmező számára helyben biztosítjuk a szükséges feltételeket.

Az adatok közlésével összefüggésben felmerült másolási költséggel (másolat készítése, az átadott adathordozó önköltsége) arányos térítési díjak honlapunkon megtalálhatók, a megállapított költségtérítés pontos összegét az igény beérkezését követő 15 napon belül közöljük. Az igénylő a megállapított költségtérítéssel kapcsolatban az erről szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának a Társasághoz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a Társaság által megállapított (legalább 15 napos) határidőn belül köteles az adatkezelő számára megfizetni. Az igényelt adatot tartalmazó adathordozó a befizetés igazolását követően adható át.

Amennyiben a kért adat nem közérdekű- vagy közérdekből nyilvános adat, illetve az adatok közlésének megtagadása bármely okból szükséges (pl.: üzleti titok, know-how, személyes adat, döntés megalapozását szolgáló adat, munkaanyag stb.) az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokával együtt 15 napon belül értesítjük.

Az adatigénylő a közérdekű adatigénylés teljesítésének megtagadása esetén, a teljesítési, illetve meghosszabbított teljesítési határidő eredménytelen eltelte, valamint a megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: „Hatóság”) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, a bejelentés megalapozatlansága miatti lezárásról szóló vagy a Hatóság intézkedéséről való értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani.

Tájékoztató a közérdekű adatról készített másolatért fizetendő költségtérítés mértékéről:**

  • Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költségeként az alábbi mértékek vehetők figyelembe:
  1. papír alapon nyújtott színes másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 130 Ft/másolt A/4-es oldal / 260 Ft/másolt A/3-as oldal,
  2. papír alapon nyújtott fekete-fehér másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 12 Ft/másolt A/4-es oldal / 24 Ft/másolt A/3-as oldal,
  3. optikai adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége, de legfeljebb 580 Ft/adathordozó,
  4. elektronikus úton használható egyéb adathordozón nyújtott másolat esetén az adathordozó közvetlen önköltsége.

 

  • A papír alapon nyújtott másolat költsége csak az adatigénylés teljesítéséhez szükséges másolt oldalak azon része tekintetében vehető figyelembe, amellyel a másolt oldalak száma a tízet meghaladja.

 

  • Az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó kézbesítési költségeként legfeljebb az alábbi mértékek vehetők figyelembe:
  1. az adatigénylő részére postai úton, Magyarország területén belül való kézbesítés esetén a hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja,
  2. az adatigénylő részére postai úton, külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes postai szolgáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményre vonatkozó postai szolgáltatás díja.

 

  • A költségtérítésként megállapítható legalacsonyabb összeg mértéke 10 000 Ft, legmagasabb összeg mértéke 190 000 Ft.

 

**301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről  

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

MÁV Zrt. Megfelelés támogatás szervezeti egység (Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60., telefon: +36 1 511 3957, e-mail: kozadat [KUKAC] mav.hu)

 

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

MÁV Zrt. adatvédelmi tisztviselője: dr. Magyar Dávid, e-mail: adatvedelem [KUKAC] mav.hu

 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

A MÁV Zrt.-hez a 2024. I. negyedévben beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylés száma: 66 db.

Ebből a közfeladatot ellátó MÁV Zrt. által:

Teljesített: 50 db
Részben teljesített: 0 db
Elutasított: 16 db
 
 

A MÁV Zrt.-hez a 2023. évben beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylés száma: 175 db.

Ebből a közfeladatot ellátó MÁV Zrt. által:

Teljesített: 73 db
Részben teljesített: 0 db
Elutasított: 102 db
 
 

A MÁV Zrt.-hez a 2022. évben beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylés száma: 252 db.

Ebből a közfeladatot ellátó MÁV Zrt. által:

Teljesített: 98 db
Részben teljesített: 15 db
Elutasított: 139 db
 

A MÁV Zrt.-hez a 2021. évben beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylés száma: 898 db.

Ebből a közfeladatot ellátó MÁV Zrt. által:

Teljesített: 869 db
Részben teljesített: 5 db
Elutasított: 24 db

 

A MÁV Zrt.-hez a 2020. évben beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylés száma: 165 db.

Ebből a közfeladatot ellátó MÁV Zrt. által:

Teljesített: 144 db
Részben teljesített: 0 db
Elutasított 21 db

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

Jelenleg nincs aktuális tartalom.

 

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

Jelenleg nincs aktuális tartalom.