A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat.

A vasúti tevékenységre és a MÁV Zrt.-re vonatkozó alapvető szabályok

2005. évi CLXXXIII. tv. a vasúti közlekedésről

11/2019. (V. 29.) ITM rendelet a pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeiről

2005. évi CLXXXIV. tv. a légi-, a vasúti-, és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról

194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról

382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

8/2006. (I. 13.) Kormányrendelet a vasúti piacfelügyeleti bírság mértékére és alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról

46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról

24/2012. (V. 8.) NFM rendelet a súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól

10/2008.(VI. 30.) KHEM rendelet a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről

9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról

31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezéséről, időszakos |vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról

55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól

58/2015. (IX. 30.) NFM rendelet a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól

50/2007. (IV. 26.) GKM-PM rendelet a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről

40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványról

103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról

26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról

18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról

16/1994. (IV. 26.) KHVM rendelet a vasutas biztosítottak köréről

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet a vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata

Az Európai Parlament és Tanács 913/2010/EU rendelete a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról

A Tanács 1084/2006/EK rendelete (2006. július 11.) a Kohéziós Alap létrehozásáról és az 1164/94/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 2168/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a Kohéziós Alap finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló 1831/94/EK rendelet módosításáról

2006/702/EK: a Tanács határozata (2006. október 6.) a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról

A Bizottság 2035/2005/EK rendelete (2005. december 12.) a strukturális politikák finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, valamint egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról szóló 1681/94/EK rendelet módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról

A Tanács 91/440/EK irányelve (1991. július 29.) a közösségi vasutak fejlesztéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/12/EK irányelve (2001. február 26.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/51/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak fejlesztéséről szóló 91/440/EGK tanácsi irányelv módosításáról

A Tanács 95/18/EK irányelve (1995. június 19.) a vasúttársaságok engedélyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/14/EK irányelve (2001. február 26.) a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 2008/57/EK irányelve a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

A Bizottság 1158/2010/EU rendelete (2010. december 9.) a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről

A Bizottság 1169/2010/EU rendelete (2010. december 10.) a vasútbiztonsági engedély megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítésének értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről

A Bizottság 1078/2012/EU rendelete (2012. november 16.) a biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező vasúttársaságok, a biztonsági engedéllyel rendelkező pályahálózat-működtetők és a karbantartásért felelős szervezetek által alkalmazandó, a nyomon követésre vonatkozó közös biztonsági módszerről

A Bizottság 321/2013/EU rendelete (2013. március 13.) az Európai Unió vasúti rendszere „járművek – teherkocsik" alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról és a 2006/861/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 1299/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról

A Bizottság 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról

A Bizottság 1301/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „energia" alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról

A Bizottság 1302/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „járművek – mozdonyok és személyszállító járművek" alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról

A Bizottság 1303/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról

A Bizottság 1304/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a „járművek – zaj" alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 1305/2014/EU rendelete (2014. december 11.) az Európai Unió vasúti rendszerének a fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai elnevezésű alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 62/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 2012/757/EU határozata (2012. november 14.) az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 2007/756/EK határozat módosításáról

A Bizottság határozata (2010. november 9.) az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól (2010/713/EU)

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. szeptember 15.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól (2011/633/EU)

A Bizottság végrehajtási határozata (2014. november 26.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2014) 8784. számú dokumentummal történt)

A Bizottság határozata (2011. március 9.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében említett referenciadokumentum közzétételéről és kezeléséről (2011/155/EU)

A Bizottság 2014/880/EU végrehajtási határozata (2014. november 26.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 2014/881/EU ajánlása (2014. november 18.) a meglévő vasútvonalak és az átjárhatósági műszaki előírások alapvető paraméterei közötti megfelelés szintjének igazolására szolgáló eljárásról

A Bizottság 2014/897/EU ajánlása (2014. december 5.) a strukturális alrendszereknek és járműveknek a 2008/57/EK és a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő üzembe helyezésével és használatával kapcsolatos kérdésekről

A Bizottság 2015. január 5-i (EU) 2015/14 határozata a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszereire vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról szóló 2012/88/EU határozat módosításáról

A Bizottság 2015. június 8-i (EU) 2015/995 rendelete az Európai Unió vasúti rendszerének forgalmi szolgálat és forgalomirányítás alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 2012/757/EU határozat módosításáról

 

A legfontosabb általános szabályok:

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2007. évi CVI. tv. az állami vagyonról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről

1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről

2000. évi C. tv. a számvitelről

2009. évi XXXVII. tv. az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

2009. évi CXXII. tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználások rendjéről

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól


Az Építési és Közlekedési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály weboldalán (https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/web/vasuti-hatosagi-foosztaly) a vasútszabályozásra vonatkozó további jogszabályokat találhat. A MÁV Zrt. bárki számára megismerhető belső szabályozásait – így pl. a MÁV Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát és Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát – a MÁV Értesítőben teszi közzé. A MÁV Zrt. jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata a MÁV Értesítő 2021. évi 10. számában, a MÁV Zrt. jelenleg hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzata a MÁV Értesítő 2021. évi 23. számában jelent meg. A MÁV Értesítő rendszeresen megjelenő időszaki kiadványként a Magyar ISSN Nemzeti Központ (ISSN Hungary) által kiutalt azonosítószámmal rendelkezik, és e minőségében a kiadója kötelespéldány szolgáltatására kötelezett az Országos Széchenyi Könyvtár számára. Ezen intézmény elérhetőségeiről, valamint a kötelespéldány szolgáltatással kapcsolatban az alábbi linkeken talál bővebb tájékoztatást: http://www.oszk.hu/  és http://www.oszk.hu/koteles_oszt.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató, valamint a helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása a MÁV Zrt. esetében nem értelmezhető.