A szerv alaptevékenysége, feladata és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Törvények

 • 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról
 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.)
 • 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról
 • 2020. évi XXIX. törvény a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról
 • 2020. évi LXII. törvény a Bernben, 1980. május 9-én kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv szerinti szövegének 2009. évi és 2018. évi módosításai kihirdetéséről, valamint a Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXVII. törvény módosításáról
 • 2018. évi XXXIV. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2017. évi módosításainak kihirdetéséről
 • 2016. évi CV. törvény a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás (SzMGSz) és Mellékletei 2015. és 2016. évi módosításaival egységes szerkezetben történő kihirdetéséről
 • 2011. évi LXXX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről

Rendeletek

 • 321/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a vasúti pályahálózat-működtető társaságok közötti jogviszonyról
 • 38/2024. (II.29.) Korm. rendelete a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről.
 • 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
 • 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól
 • az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott gördülőállomány-finanszírozás esetében az állam által vállalt kezesség szabályairól szóló 57/2011 (IV. 12) Korm. rendelet
 • az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Kormányrendelet
 •  a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X.11.) Kormányrendelet
 • a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet
 • az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet
 • 414/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő hatósági eljárásokról, valamint a vasúti közlekedési hatóság felügyeleti tevékenysége részletes szabályairól
 • a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet
 • a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet
 • 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról
 • a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről szóló 2/2016. (I.5.) NGM rendelet
 • a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011 (V. 10) NFM rendelet
 • a vasúti közlekedési tevékenységek vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítéséről szóló 50/2007. (IV. 26.) GKM-PM együttes rendelet
 • a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet
 • vasúti társaságok nem vasúti balesetből eredő károk fedezésére szolgáló kötelező kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 6/2010. (I.21.) Korm. rendelet
 • a vasúti társaságok kötelező baleseti kárfedezeti képességének biztosításáról szóló 271/2007. (X.19.) Korm. rendelet
 • a vasúti és autóbuszos személyszállítást igénybe vevő utasok jogainak védelméről szóló 62/2013. (III. 4.) Korm. rendelet
 • a vasúti árufuvarozási szerződésekre vonatkozó részletes szabályokról szóló 32/2009 (II.19.) Korm. rendelet
 • 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről
 • a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX.18.) Korm. rendelet
 • a vasutas biztosítottak köréről és a vasút egészségügyi intézetekbe történő beutalás szakmai rendjéről szóló 16/1994. (IV. 26.) KHVM rendelet
 • a térségi, az elővárosi, a városi és a helyi működési engedély alapján, valamint a kisvasút és a múzeumvasút által végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 195/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet
 • az országos működési engedély alapján végzett vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló 271/2009. (XII.1.) Korm. rendelet
 • a közlekedési területen végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II.5.) Korm. rendelet
 • a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról szóló 26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet
 • az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009. (X.20.) KHEM rendelet
 • 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról
 • a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásokról szóló 46/2015 (VIII.26.) NFM rendelet
 • a vasúti igazgatási szerv részére fizetendő felügyeleti díj megfizetésének módjáról és feltételeiről szóló 10/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet
 • OVSZ I. - a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet
 • 14/2006. (III.27.) GKM rendelet az OVSZ II. kötetének kiadásáról szóló 18/1998. (VII.3.) KHVM rendelet módosításáról
 • A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010 (XII. 20.) NFM rendelet
 • A személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet
 • A vasúti képzési módszertani központ kijelöléséről szóló 295/2020. (VI. 22.) Korm. rendelet
 • A vasúti járművek karbantartási rendszeréről és a karbantartásáért felelős szervezetekről szóló 44/2020. (XI. 19.) ITM rendelet
 • Az Európai Unió Vasúti Ügynökségének engedélyezési eljárásába bevont vasúti közlekedési hatóság nemzeti óradíjának megállapításáról szóló 43/2020. (XI. 19.) ITM rendelet
 • A vasúti telekalakítási eljárásról szóló 315/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet
 • A veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos egyes közlekedési képzésekkel összefüggő szabályokról szóló 19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet
 • A légiközlekedés, a víziközlekedés és a vasúti közlekedés biztonságát, környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről és a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM rendelet módosításáról szóló 24/2019. (VIII. 14.) ITM rendelet
 • A pályahálózat-működtető függetlenségi feltételeiről szóló 11/2019. (V. 29.) ITM rendelet
 • A vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről szóló 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet
 • A vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet
 • A vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteiről, valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének és alkalmazásának alapvető szabályairól szóló 58/2015. (IX. 30.) NFM együttes rendelet
 • A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
 • A súlyos vasúti balesetek, a vasúti balesetek és a váratlan vasúti események szakmai vizsgálatának, valamint az üzembentartói vizsgálat részletes szabályairól szóló 24/2012. (V. 8.) NFM rendelet
 • A vasúti járművekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezéséről, időszakos vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 11/1984. (VI. 27.) KM rendelet
 • Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet
 • 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
 • 2/2022. (IV. 29.) OAH rendelet az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről

EU jogszabályok

 • az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • az Európai Parlament és a Tanács 1371/2007/EK rendelete (2007. október 23.) a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről
 • az Európai Parlament és Tanács 2007/59/EK irányelve (2007. október 23.) a közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2020/700 irányelve (2020. május 25.) az (EU) 2016/797 és az (EU) 2016/798 irányelvnek az átültetési határidő meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2020/698 rendelete (2020. május 25.) a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról
 • A Bizottság 2020. június 12-i (EU) 2020/780 végrehajtási rendelete a 445/2011/EU rendeletnek és az (EU) 2019/779 végrehajtási rendeletnek a karbantartásért felelős vasúti szervezetek számára kibocsátott egyes tanúsítványok érvényességi idejének a Covid19-világjárvány miatt szükséges meghosszabbítására irányuló intézkedések és bizonyos átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság 2019/777 Végrehajtási rendelete (2019. május 16.) a vasúti infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2014/880/EU végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság 2018. március 8-i (EU) 2018/762 felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/798 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a biztonságirányítási rendszerek követelményeire vonatkozó közös biztonsági módszerek meghatározásáról, valamint az 1158/2010/EU és az 1169/2010/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság 2018. április 4-i (EU) 2018/545 rendelete az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a vasúti járművek és a vasúti járműtípusok engedélyezési eljárására vonatkozó gyakorlati szabályok megállapításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/796 rendelete (2016. május 11.) az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. május 11-i (EU) 2016/797 irányelve a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról
 • A Bizottság 2016/882 irányelve (2016. június 1.) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyelvi követelmények tekintetében történő módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. május 11-i (EU) 2016/798 irányelve a vasútbiztonságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU irányelve (2012. november 21.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról
 • A Bizottság 2010/36/EU rendelete (2009. december 3.) a mozdonyvezetői engedélyeknek, a kiegészítő tanúsítványoknak, a kiegészítő tanúsítványok hitelesített másolatának, valamint a mozdonyvezetői engedély kérelmezésére szolgáló formanyomtatványnak a 2007/59/EK európai parlamenti  és tanácsi irányelv szerinti közösségi mintájáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/798 irányelve (2016. május 11.) a vasútbiztonságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/797 irányelve (2016. május 11.) a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/798 irányelve (2016. május 11.) a vasútbiztonságról
 • A Bizottság (EU) 2019/250 végrehajtási rendelete (2019. február 12.) az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő vasúti rendszerelemekre és alrendszerekre vonatkozó EK-nyilatkozatok és -tanúsítványok sablonjairól, az engedélyezett vasúti járműtípusnak való megfelelőségről szóló nyilatkozat mintájáról és az alrendszerek EK-hitelesítésére szolgáló eljárásokról, valamint a 201/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • A Bizottság (EU) 2020/779 végrehajtási rendelete (2020. június 12.) az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetésére vonatkozó határidő meghosszabbítását követően az (EU) 2019/250 végrehajtási rendeletnek az alkalmazás kezdőnapjai tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság 2014/38/EU irányelve (2014. március 10.) a 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a zajszennyezés tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság 2013/9/EU irányelve (2013. március 11. ) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/798 irányelve (2016. május 11.) a vasútbiztonságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2021. április 29-i (EU) 2021/782 rendelete a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről

Adatvédelmi szabályzat

30/2022. (V. 04. MÁV-START Ért. 31.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Adatvédelmi Szabályzata

A közérdekű adatok nyilvánosságáról

39/2022. (VI. 11.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. közérdekű és közérdekből nyilvános adatairól való tájékoztatás szabályzatáról

Archívum

A közérdekű adatok nyilvánosságáról

26/2014. (II. 12. MÁV-START Ért. 9.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. közérdekű és közérdekből nyilvános adatairól való tájékoztatás szabályzata

A közérdekű adatok nyilvánosságáról

4/2021. (III. 16. MÁV-START Ért. 5.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. közérdekű és közérdekből nyilvános adatairól való tájékoztatás szabályzatáról

A közérdekű adatok nyilvánosságáról

39/2022. (VI. 11.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. közérdekű és közérdekből nyilvános adatairól való tájékoztatás szabályzatáról

Adatvédelmi szabályzat

45/2019. (VII. 18. MÁV-START Ért. 30.) sz. vezérigazgatói utasítás az Adatvédelmi Szabályzatról

Letölthető dokumentumokMéretDátum
PDF ikon MÁV-START Zrt. Kollektív szerződés – Érvényes: 2024. március 28. napjától.2.37 MB2024.03.28.
PDF ikon Alapszabály – Érvényes 2024.02.14-től.2.02 MB2024.02.14.
PDF ikon MÁV-START Zrt. SzMSz – Hatályos: 2024.02.01.3.42 MB2024.02.02.

Letölthető archív dokumentumokMéretDátum
PDF ikon MÁV-START Zrt. Kollektív szerződés – Érvényes: 2024. január 16. napjától.2.37 MB2024.03.28.
PDF ikon MÁV-START Zrt. Kollektív szerződés – Érvényes: 2024. január 1-jétől. - archív2.03 MB2024.01.23.
PDF ikon MÁV-START Zrt. Kollektív szerződés - Érvényes: 2023. szeptember 1-jétől.2.36 MB2024.01.01.
PDF ikon Alapszabály – Érvényes 2023.12.01-től - archív.1.22 MB2024.02.14.
PDF ikon MÁV-START Zrt. Kollektív szerződés - Érvényes: 2023. június 1-jétől.2.36 MB2023.09.04.
PDF ikon Alapszabály – Érvényes 2023.11.06-tól - archív1.64 MB2023.12.13.
PDF ikon Alapszabály – Érvényes 2023.11.01-től.1.64 MB2023.11.06.
PDF ikon Alapszabály - Érvényes 2023.09.29-től - archív.2.26 MB2023.11.06.
PDF ikon Alapszabály - Érvényes 2023.08.23-tól.1.26 MB2023.09.29.
PDF ikon Alapszabály - Érvényes 2023.05.01-től.1.31 MB2023.08.31.
PDF ikon Alapszabály – 2023.03.02.-archív1.58 MB2023.05.16.
PDF ikon Alapszabály - Érvényes 2023.04.28-tól - archív1.05 MB2023.05.18.
PDF ikon MÁV-START Zrt. Kollektív szerződés - Érvényes: 2023. április 1-jétől.2.34 MB2023.06.01.
PDF ikon Alapszabály - Érvényes 2023.05.15. - archív1.27 MB2023.08.08.
PDF ikon Alapszabály - Érvényes: 2023.02.10-től - archív1.05 MB2023.03.13.
PDF ikon Alapszabály 2023.02.03. - archív1.41 MB2023.02.15.
PDF ikon Alapszabály 2022.10.01.3.28 MB2023.02.07.
PDF ikon Alapszabály 2022.06.30.1.15 MB2022.10.17.
PDF ikon Alapszabály 2021.11.17.1.01 MB2021.12.06.
PDF ikon Alapszabály 2021.12.01.1.08 MB2022.07.04.
PDF ikon MÁV-START Zrt. SzMSz – Hatályos: 2023.11.11.3.05 MB2024.02.02.
PDF ikon MÁV-START Zrt. SzMSz – Hatályos: 2023.11.01.3.3 MB2023.11.13.
PDF ikon MÁV-START Zrt. SzMSz - Hatályos: 2021. október 1-jétől.1.86 MB2023.05.23.
PDF ikon MÁV-START Zrt. SzMSz - Hatályos: 2023. május 19-étől.3.09 MB2023.11.06.
PDF ikon MÁV-START Zrt. SzMSz - Hatályos: 2021. június 1-jétől.1.65 MB2021.10.13.
PDF ikon Alapszabály1.23 MB2021.11.19.
PDF ikon MÁV-START Zrt. Kollektív szerződés - Érvényes: 2021. január 1-jétől. - archív2.39 MB2023.04.04.
PDF ikon MÁV-START Zrt. SzMSz - Hatályos: 2020. június 1-jétől. - archív1.5 MB2021.06.03.
PDF ikon MÁV-START Zrt. Kollektív szerződés - Érvényes: 2019. december 2-ától. - archív2.31 MB2021.03.31.
PDF ikon Alapszabály 2021.02.02. - archív1.16 MB2021.05.03.
PDF ikon Alapszabály 2020.06.19. - archív1.07 MB2020.09.11.
PDF ikon Alapszabály 2020. 07. 23. - archív1.12 MB2020.08.10.
PDF ikon Alapszabály 2020.08.24. - archív1.06 MB2020.09.22.
PDF ikon Alapszabály 2020.09.14. - archív1.05 MB2020.10.22.
PDF ikon Alapszabály 2020.10.08. - archív656.48 KB2021.02.12.
PDF ikon Jogszabály - archív172.5 KB2021.06.10.